گناهان یک شهید

صدای انفجار آمد و سنگرش رفت هوا. هر چه صدایش زدیم جواب نداد ... رفتیم جلو سرش پر از ترکش شده بود. جیبهایش را خالی کردیم یک کاغذ تویش پیدا کردیم که روش نوشته بود: گناهان هفته: شنبه: احساس غرور از گل زدن به طرف مقابل؛ یکشنبه: زود تمام کردن نماز شب؛ دوشنبه: فراموش کردن سجده شکر یومیه؛ سه شنبه: شب بدون وضو خوابیدن؛ چهارشنبه: در جمع با صدای بلند خندیدن؛ پنج شنبه: پیش دستی فرمانده در سلام کردن؛ جمعه: تمام نکردن صلواتهای مخصوص جمعه

/ 0 نظر / 18 بازدید