نیزه شکسته

 

نیزه شکسته

 

ز بس که نیزه نشسته به جسم پرپر تو

ورق ورق شده در قتلگاه دفتر تو

 

چقدر نیزه شکسته کنارت افتاده

چقدر تیر فرو رفته بین پیکر تو

 

هنوز از گلویت خون تازه می آید

هنوز  بر سر نی جاری است کوثر تو

 

سر شکسته عباس آب آور را

نشانده اند سر نیزه ای برابر تو

 

چقدر لطمه زده روی گونه اش امروز

نمانده سوی نگاهی به چشم خواهر تو

 

زدند بر رخ ماه تو هیجده ضربه

که نیست نقطه سالم به صورت و سر تو

 

غروب گوشه گودال روضه می خواند

برای این همه زخم تن تو مادر تو

/ 0 نظر / 17 بازدید